1685 dní a nocí / Galerie Zdeněk Sklenář – SCHÖNKIRCHOVSKÝ PALÁC

1685 DNÍ A NOCÍ

Galerie Zdeněk Sklenář v Mikulandské 7

 

Výstava je přehlídkou vrcholných děl současného a klasického umění.

Kupka, Sýkora, Preisler, Kubišta, Piesen, Sklenář, Lhoták, Trampota, Kolář, Váchal, Kintera, Filla, Reynek, Kolíbal, Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Kratina, Fulla, Pištěk, Lada, Boštík, Malich, Cigler, Prucha, Kovanda, Wu Yi, Pleskot, Slavíček, Kubišta, Kolář, Váchal, Achrer, Číhal, Predka, Jasanský/Polák, Panuška, Muzika, Medek, Bielicky & B. Richter a mnozí další z těch, které má galerista Zdeněk Sklenář rád.

Galerie Zdeněk Sklenář otevírá své nové výstavní prostory v barokním Schönkirchovském paláci v Mikulandské ulici v Praze. Galerie, která se od počátku 90. let 20. století věnuje obchodu s uměním, nakladatelské a vydavatelské činnosti, má být i nadále centrem edukace.

„Jak vepsat do roky devastovaného paláce, který prodělal kvalitativní stavební proměnu podle návrhu architekta Stanislava Fialy, ticho a atmosféru chrámu či kaple, k nimž Zdeněk Sklenář svoje galerie rád přirovnává? Jak toto zařídit v kontextu dnes komerčně nabízeného bývalého paláce? Těžký úkol zející na rozhraní. Pokusit se o řešení, nebo to vzdát. Rozhodl jsem se pokusit se, ale nepamatuji si, že bych ve své praxi vyvažoval více protichůdností, z nichž ta zásadní byla komerční danost provozu objektu versus chrám pro umění. Myslím, že se nakonec podařilo do Zdeňkova prostoru zabudovat klid a ticho, jak si to galerie žádá. Lze jen s nadějí očekávat i to, že návštěvníci tam budou pociťovat chrámovou vznešenost… Úkol by tak byl splněn.“

Josef Pleskot, Praha, 2017

 

 

1685 DAYS AND NIGHTS

Galerie Zdeněk Sklenář at Mikulandská No. 7

 

Exhibition presents masterpieces of contemporary and classic art.
Artists such as Kupka, Sýkora, Preisler, Kubišta, Piesen, Sklenář, Lhoták, Trampota, Kolář, Váchal, Kintera, Filla, Reynek, Kolíbal, Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Kratina, Fulla, Pištěk, Lada, Boštík, Malich, Cigler, Prucha, Kovanda, Wu Yi, Pleskot, Slavíček, Kubišta, Kolář, Váchal, Achrer, Číhal, Predka, Jasanský/Polák, Panuška, Muzika, Medek, Bielicky & B. Richter are just a few of those whom gallerist Zdeněk Sklenář loves and admires.

Galerie Zdeněk Sklenář is opening a new exhibition venue in the Baroque Schönkirch Palace in Prague’s Mikulandská Street. In this way, the gallery, which has been active in the art business, education, and publishing since the 1990s will continue to expand.

“How can one instil silence – and that special atmosphere of a temple or a chapel to which Zdeněk Sklenář likes to compare his gallery – into a palace that stood devastated for years and has undergone a qualitative transformation according to the architectural designs of Stanislav Fiala? How is it possible to do this within the context of a now commercially segmented former palace? A difficult task, placing one at a threshold: try and find a solution, or give up. I decided to try, but I do not remember any other time during my career when I had to counterbalance so many contradictions, the most critical of which was the commercial nature of the building versus its charm for art. I think that, ultimately, peace and quiet was installed in Zdeněk’s venue in that specific way that a gallery requires. All that remains is to wait in anticipation to see if visitors will sense that temple-like loftiness… thus would the task be fulfilled.”

Josef Pleskot, Prague, 2017

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.