Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafické partitury a perforáže II. / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafické partitury a perforáže II. / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP Podněty k výtvarným workshopům budou vycházet z umělecké činnosti Vladimíra Ambroze a budou vybrány z jeho rozsáhlého archivu dokumentací realizovaných akcí. V první části interaktivních dílen se zaměříme na autorovy grafické partitury, typografické kompozice a perforáže. Důraz bude kladen na roli textu a fotografie, na doprovodné kresebné techniky nebo na průhled perforovaným materiálem. V druhé části výtvarných reakcí se budeme soustředit na neviditelnou bariéru mezi pozorovaným objektem a fotoaparátem. Tuto zábranu budou účastníci demonstrovat za pomoci malířských vrstev na plochu skla, která bude překrývat jejich obličej. Následně tyto reflexe zaznamenáme pomocí fotoaparátu.   8. 4. 2018, 15:00–18:00 vstupné: 20 kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; tel.: +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum Více informací zde  

Sobotní výtvarný workshop: Syntéza světů / k výstavě Nová díla ve sbírkách GHMP

Sobotní výtvarný workshop: Syntéza světů / k výstavě Nová díla ve sbírkách GHMP Vzhledem k pestré přehlídce mnoha stylů a přístupů jednotlivých autorů si v rámci výtvarných workshopů postupně vyzkoušíme nejrůznější techniky a metody z více oblastí od klasické kresby, malby a fotografie přes nová média až k prostorové, konceptuální a intermediální tvorbě. Zabývat se budeme tématy jako paměť, identita, společnost, komunikace, mytologie místa a krajiny. Jednotlivá díla sbírky, nabízející široké spektrum výrazových forem od obrazů, objektů, instalací a videokoláží, poskytnou inspiraci pro další výtvarnou reflexi. Budeme se zabývat fenoménem prostoru. Díla Ivana Kafky a Huga Demartini se stanou příkladem citlivé výtvarné intervence na zvoleném místě. Fragmenty paměti zaznamenané formou počítačových koláží, souborů fotografií a videoinstalací budou aktivovat návštěvníky k prozkoumání vlastních vzpomínek a prožitků. Svou osobní výpověď pak zachytí pomocí koláží, kombinovaných s výrazovými prostředky linie, barvy a písma. Díla Jakuba Nepraše a Adama Vačkáře otevřou tvůrčí pole, na kterém se prolnou technické projevy civilizace s organickými prvky přírody. Kombinací přírodnin a umělého materiálu vzniknou drobné objekty a plošná díla. Soubory výtvarných etud se budou vztahovat k dílům Květy Pacovské, Zdeňka Sýkory, Milana Grygara a dalších autorů prezentovaných tímto výstavním projektem.   7. 4. 2018, 13:00–18:00 vstupné: 5 Kč děti do […]

Intervence do veřejného prostoru – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP

V rámci interaktivní prohlídky výstavy se seznámíme s fotografickou dokumentací akcí Vladimíra Ambroze. Pozornost budeme věnovat inscenované fotografii zachycující zrealizované akce. Ve výtvarných reakcích navážeme na performance autora. Formou hry vytvoříme vlastní tvůrčí akci a využijeme divadelní, taneční, hudební, literární a výtvarné postupy se záměrem vtahovat diváky do dění.   6. 4. 2018, 10:00–14:00 vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská;; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 Více informací zde  

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafické partitury a perforáže I. / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP

Podněty k výtvarným workshopům budou vycházet z umělecké činnosti Vladimíra Ambroze a budou vybrány z jeho rozsáhlého archivu dokumentací realizovaných akcí. V první části interaktivních dílen se zaměříme na autorovy grafické partitury, typografické kompozice a perforáže. Důraz bude kladen na roli textu a fotografie, na doprovodné kresebné techniky nebo na průhled perforovaným materiálem. V druhé části výtvarných reakcí se budeme soustředit na neviditelnou bariéru mezi pozorovaným objektem a fotoaparátem. Tuto zábranu budou účastníci demonstrovat za pomoci malířských vrstev na plochu skla, která bude překrývat jejich obličej. Následně tyto reflexe zaznamenáme pomocí fotoaparátu.   6. 4. 2018, 15:00 – 18:00 vstupné: 20 Kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; tel.: +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum Více informací zde  

Dokumentování performance – diskuse k výstavě Vladimír Ambroz: Akce – GHMP

Historické performance jsou dnes redukované na dochované fotografie a texty, za nimi se však skrývá mnoho dalších příběhů. Jak dnes vzpomínají přímí účastníci na performance 70. let a jakým způsobem je hodnotí dnešní dějepis umění? Diskuse s Marií Kratochvílovou (fotografka), Pavlínou Morganovou (teoretička umění), Janem Mlčochem (historik fotografie a umělec) a Vladimírem Ambrozem (vystavující umělec). Moderuje kurátor Tomáš Pospiszyl.   5. 4. 2018 od 18:00 vstupné: zdarma rezervace: pr@ghmp.cz Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1   diskutující: Marie Kratochvílová – fotografka / Pavlína Morganová – teoretička umění / Jan Mlčoch – historik, fotografie a umělec / Vladimír Ambroz – vystavující umělec moderuje: Tomáš Pospiszyl – kurátor výstavy

Příběhy soch I: Dílo Matyáše Bernarda Brauna – GHMP

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech Přednáška představí jednu z nejvýraznějších osobností vrcholně barokního sochařství v Čechách. Shrne jeho nejznámější sochařské práce a podrobněji rozebere díla vytvořená pro Karlův most. Pozornost bude věnována také srovnání tvorby Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 17. 4. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.   3. 4. 2018 od 17:30 vstupné: 50 Kč kontakt: Jindřiška Havlicová; tel.: +420 723 713 709; jindriska.hav@gmail.com rezervace nutná z důvodu omezené kapacity Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum Více informací zde    

Výstava výtvarného oboru Gymnázia Na Pražačce: Hranice – Novoměstská radnice

Výstava výtvarného oboru Gymnázia Na Pražačce, která reflektuje téma Hranice jako společensko-kulturní fenomén. Mladá generace ho představuje formou malby, kresby, fotografie, instalací, videoartu a akčního umění.   20. 4. – 13. 5. 2018 vstupné: plné 50 Kč / snížené 20 Kč / rodinné 100 Kč Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 Více o výstavě zde

Komentovaná prohlídka výstavy Martiny Smutné – NoD

Komentovaná prohlídka výstavy Martiny Smutné: Společně pokosíme, vymlátíme a odevzdáme Výstavou vás provede její autorka Martina Smutná, spolupracující umělci Max Máslo a Kateřina Konvalinová a kurátor výstavy Pavel Kubesa. Výstava Společně pokosíme, vymlátíme a odevzdáme se věnuje kontroverznímu období československé historie. Nenárokuje si vykládat minulost skrze příběhy hrdinství či teroru. Na pozadí událostí spojených s únorem 1948 si vybírá tematickou linku všedního života, zaměřenou na naději obyčejných lidí na stabilní, sociální a bezpečný stát. Prostřednictvím expandovaného malířského média a audiovizuálního formátu pracuje s dobovým zobrazováním “nového typu ženy” a sleduje počáteční fázi budování socialismu z hlediska konceptu ženské emancipace. Martina Smutná studovala v ateliéru malby Vladimíra Skrepla na AVU. Během studií absolvovala několik stáží napříč výtvarnými disciplínami od sochařství, keramiky, až po konceptuální umění. Její dosavadní práce se pohybuje na pomezí malby a objektových instalací. Smutná rozvíjí možnosti propojení malířství a scénografie skrze vztah objektu k prostoru. V minulosti se zabývala formami manipulace a způsobů boje za úspěch často zasazených do dětského světa. V poslední době se vrátila k malbě a snaží se problematizovat její pozici v současném depolitizovaném uměleckém světě.   4. 4. 2018 od 18:00 vstupné zdarma Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více informací zde

Petra Ševčíková / vymeraný čas – Galerie Prokopka

Srdečně Vás zveme na výstavu Petry Ševčíkové / vymeraný čas, která se uskuteční v Galerii Prokopka ve dnech 17. 4. – 13. 5. 2018. Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média. Petra Ševčíková ( narozena 1979 ) absolventka Ateliéru malby prof. J. Bergera na VŠVU v Bratislavě. V malbě se přesunula od expresivních velkoformátových obrazů k současnému umírněnému malířskému projevu do menších intimnějších formátů. Kromě malby experimentuje i s jinými materiály např. plstěné obrazy – objekty, sešívané obrazy – objekty aj.. Někdy do obrazů vkládá i část textu, který bývá součástí její vlastní poezie. Široké pole tvorby poukazuje na téma lidských vztahů i autorčiných mezilidských zkušeností. Výstava VYMERANÝ ČAS se skládá z menších figurální obrazů ( olej, akryl ) převážně s postavami žen. V kompozici prostoru se setkáváme obvykle jen s jednou figurou zastavenou – zmraženou časem. Proto nás nepřekvapí, že prvotní inspirací sloužily pro malířku staré fotografie sportovkyň. Rozehrály u ní fascinaci v momentu zastavení, tento pocit v nás může vyvolávat z příběhu obrazu trochu absurdní myšlenky ( žena na nepružné trampolíně, žena plavkyně má možnost skočit nebo vyskočit z klobouku, lukostřelkyně bez terče aj.) […]

Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně se do vlasti vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.   28. 3. 2018 – 4. 11. 2018 vstupné : plné: 120 Kč / snížené: 60 Kč Zámek Troja, Praha 7 Více o výstavě zde   Vladimír Škoda vystavuje v Praze na dvou místech zároveň: v Muzeu Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkové a také s otevřením nové sezóny na Zámku Troja. Oba projekty se koncepčně liší a zároveň vytvářejí zajímavou synergii. Zatímco na Kampě se setkáváme s širokým retrospektivním záběrem jeho díla, v Troji se jedná o interakci s interiérem, který se dle našich předchozích zkušeností […]