Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem (Václavské náměstí)

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem (Václavské náměstí) V sobotu 12. května se uskuteční procházka za výtvarnými artefakty ze 70. a 80. let 20. století na Václavském náměstí a v jeho nejbližším okolí. Sraz je v 15:00 ve vestibulu stanice metra Můstek u výstupu Jungmannovo náměstí. Objevte ve víkendovém tempu typické i nadčasové monumentální realizace z doby reálného socialismu spjaté například s budovami Federálního shromáždění nebo Transgas. Plánovaná doba procházky cca 3 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma.   12. 5. 2018 od 15:00 Praha 1 – Václavské náměstí vstupné: zdarma kontakt a rezervace: edukační aktivity GHMP: 606 612 987 / edukace@ghmp.cz sraz ve vestibulu metra B Můstek, výstup Jungmannovo náměstí Více informací zde

Lektorská prohlídka Domu U Kamenného zvonu – GHMP

Lektorská prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na jeho historii Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování. Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu. Podle posledních stavebně-historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu. Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze.     12. 5. 2018 od 15:00 Dům U Kamenného zvonu vstupné: 60 Kč Více informací zde    

Procházka po Karlově mostě – GHMP

Procházka po Karlově mostě proběhne rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší. Procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém si prohlédneme jeho bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Na závěr se seznámíme s reliéfem z Juditina mostu, který patří mezi nejvýznamnější památky českého románského sochařství.   12. 5. 2018 od 8:30 Karlův most vstupné: 20 Kč / rezervace nutná kontakt: Tereza Kučerová; +420 774 454 089; tereza.zbor@gmail.com Více informací zde  

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Zkoumání organismů, prostředí a krajiny – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Zkoumání organismů, prostředí a krajiny V rámci první série výtvarných dílen budeme reagovat na botanickou rovinu výstavy. Materiál výtvarné práce budou představovat biologické vzorky rostlin – různé exempláře z interiéru nebo exteriéru, dále archivní materiály, které si každý účastník přinese s sebou. Pomocí experimentálních přístupů a výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž, netradiční techniky) budou účastníci vytvářet umělecké reference o svém životním prostoru. Navazující série interaktivních dílen bude reflektovat citlivost autorky k životnímu prostředí a k problematice škodlivých látek. Během výtvarného workshopu se dotkneme témat jako dopady průmyslových podniků, životní prostředí, nežádoucí látky. Industriální prostředí a jeho aspekty se stanou motivem pro kreslené a malířské realizace.   11. 5. 2018, 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Záznam vzpomínek II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy / Zhang Xiaogang & Wang Guangyi – GHMP

Záznam vzpomínek II. – workshop pro děti s rodiči V rámci workshopu budeme výtvarně reagovat na tvorbu Zhang Xiaoganga a navážeme na jeho imaginární a poetická díla, které nás povedou k tvorbě záznamu vlastních vzpomínek. Tvořit budeme prostřednictvím kresby suchým pastelem a lepené koláže. Vytvoříme snové místnosti, pokoje připomínající divadelní scénu. Pro parafráze děl Wang Guangyiho zvolíme techniku barevné koláže doplněnou kresbou pastelem nebo barevným fixem. Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.   11. 5. 2018, 10:00–14:00 Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1 vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: […]

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Kreslířská dílna / ke stálé expozici v Bílkově vile – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Grafická dílna: dřevořez Výtvarná dílna bude věnována tvorbě Františka Bílka a bude se odehrávat přímo v expozici umělcova ateliéru v Bílkově vile na Hradčanech. Během výtvarné práce se zaměříme na kresbu, jako na nástroj komunikace, vyjádření a zejména jako prostředek poznávání umělce a jeho výtvarného stylu. Účastníci dílny se seznámí s monumentálními plastikami umělce a s jeho kresebnými a grafickými pracemi. Budou hledat inspiraci pro navazující dílny, během kterých se zaměříme na autorovu grafickou tvorbu. V rámci těchto interaktivních workshopů se budeme věnovat výtvarným prvkům grafického umění jako je linie, plocha, kontrast, kresba a nejstarší grafické technice – tisku z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt). Cílem expozice v Bílkově Ateliéru, otevřené v září 2010 v jeho vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.   10. 5. 2018, 15:00–18:00 Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha 6 vstupné: 20 Kč nutná rezervace: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Marek Škubal Nelidské / Inhuman – Trafo Gallery

Marek Škubal Nelidské / Inhuman Kde jsou hranice současného ideálu krásy? Co když pohlédneme na opačnou stranu spektra mimo mainstreamové chápání ovlivněné masovou produkcí a médii? Na první pohled proti obvyklé představě deformovaná, zraňovaná nebo vědomě zraněná tvář vede za hranice obecného chápání lidskosti. Jde ale o vnímání a priori, co když se za takovým projevem skrývají silné postoje, individuální a nekompromisní projev, který vytyčuje vlastní hranice, obsahové i vizuální? Marek Škubal (*1986), absolvent pražské AVU, hledá systematicky a dlouhodobě odpověď na výše uvedené otázky, jejichž zárodky najdeme hluboko v kulturních dějinách. Opakujícím se způsobem se vynořují a mizí v projevech společnosti i umění. V současné době však představující významný myšlenkový proud a projev propojený s ritualizovaným chováním, hudbou, literaturou. Marek Škubal ve své monografické výstavě spojuje v dokonalé formě dva soubory a zároveň dva umělecké přístupy. Nefertiti now – cyklus pěti portrétních bust je sochařským ztvárněním principu. Název odkazuje k ikonické polychromované bustě egyptské královny Nefertiti, která od starověku platila za ideál ženské krásy. Zobrazené osobnosti se však konvenčnímu estetickému kánonu vymykají, nabourávají jej, či zcela převracejí. Podle vlastních slov si autor vybírá umělkyně rozdílných žánrů, “osobnosti natolik silné lidsky, umělecky i vizuálně, že vlastní kánon vytvářejí”. Jedná se […]

Vítězem soutěže na novou vizuální identitu Národní galerie je Studio Najbrt

Vizuální identita Národní galerie Praha (NGP) včetně jejího loga se promění podle návrhu Studia Najbrt. Přední grafické studio zvítězilo v designérské soutěži, kterou Národní galerie v lednu vypsala ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN. Cílem soutěže bylo najít grafickou identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.   Studio Najbrt pro NGP „Nová grafická identita a její postupná implementace do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti. Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v zahraničí – z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP – Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje Jiří Fajt, generální ředitel NGP. Vizuální identita z dílny Studia Najbrt je založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie – prezentace umění.   „Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém komunikace, který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vizuální identitu. Logo NGP otevírá prostor pro práci se všemi typy sdělení – textovým, obrazovým i […]

11:55: PRAVDA O 17/11 – NoD

Mladý generační soubor 11:55 se rozhodl otevřít téma, které je v české společnosti zdánlivě vyřešené, a tím uzavřít svou brakovou trilogii, která v průběhu let vznikla pod režijním vedením Petry Tejnorové. První díl s názvem Umění braku ON AIR vyprávěl příběh detektiva Johna Sinclaira, Syna Světla. Druhý díl přinesl brakovou klasiku – obraz viktoriánské Anglie, napadené nezemským morem a ohrožené zombie apokalypsou. Ve třetím díle se chceme obrátit k naší současnosti. Brak už totiž není potřeba vyhledávat v laciných paperbacích – máme pocit, že v něm žijeme; valí se na nás z novin, časopisů i obrazovek našich chytrých telefonů. Lidé, unavení složitými peripetiemi polistopadového vývoje naší země, začínají opět toužit po jednodušším, srozumitelnějším světě, který neklade otázky. Chceme se začít ptát dřív, než se jednoho dne probudíme a dostaneme odpovědi už hotové. Chceme se stát svými vlastními reportéry.   27. 5. 2018 od 19:30 vstupné: 250 Kč / 180 Kč (studenti, senioři, ZTP) NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více informací zde

NoD KVIIIZ

NoD KVIIIZ – Další vydání vědomostního zápolení na vlnách vašich mozkových závitů. Postavte si tým o maximálně 4 lidech a pojďte vyzkoušet nakolik se orientujete v učivu středních škol, populárních tématech i v makabrózních zákoutích divna. Maximální počet týmů je omezen na 15. Týmy se budou registrovat od 19:00 do 19:20. Pravidla: dvě kola po patnácti otázkách v každém týmu maximálně 4 osoby zákaz používání chytrofónů a internetů vítězný tým má milou povinnost vytvořit následující kvíz první tým v pořadí vyhrává vstupenky na libovolné divadelní představení v NoD druhý a třetí tým získávají bonus ke spotřebě u nás na baru Café NoD   25. 5. 2018 od 19:30 NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více informací zde