Čvn 26

Andrew Norman Wilson: Andrew Norman Wilson – FUTURA

Andrew Norman Wilson: Andrew Norman Wilson

Andrew Norman Wilson je umělec a kurátor z Los Angeles. Jeho videa a instalace se zabývají opojným přívalem obrazů, technologií a těl zachycených v proudu cirkulace a reprezentace, který si žádá doba ve které žijeme.

“Jestliže jsme dřív přemýšleli o obrazovce jako o něčem, co ukazuje sekvenci obrazů následujících jeden po druhém na časové ose, pak v současnosti máme neustále mnoho obrazů na mnoha obrazovkách rozmístěných v prostoru. Města jsou pokryta sítí průmyslových kamer. Virtuální kamery v počítačovém zobrazování. Mód přeletu v programu CAD. Roje davových zdrojů, které se hemží kolem jednoho cíle. Stránka wikipedie, která má tisíce autorů. Řetězec restaurací s kuřecími jídly, které nabízejí stejnou značkovou zkušenost v USA, Kanadě, Indii, Mexiku, Ománu, Panamě, na Filipínách, v Saudské Arábii, Spojených Arabských Emirátech i Vietnamu. Něco, co se ani tak nepodobá koláži, jako spíš soše nebo divadlu. Nebo hudbě s jejím sklonem k mnoha hlasům: mnoha subjektům. Subjekt se z jednoho rozdělí na dva a je si vědomý své vrozené kvality předmětu. Svět vstupuje do vytvořeného vesmíru, který lze nyní nahlédnout ze všech stran. Je vymodelovaný ze všech stran, až k nekonečnému množství pohledů na věc. To vytváří zakřivení prostoru. Ten se ohýbá, ustupuje a získává na hloubce, zatímco ho zaplavuje neosobní kolektivní subjekt. Docela těžko se to vysvětluje, ale soudě podle toho, jak jsou vaše restaurace pojaty, řekl bych, že víte, co mám na mysli.”

úryvek z dopisu Andrew Norman Wilsona ředitelce restaurací “Buffalo Wild Wings” Sally Smith

 

Andrew Norman Wilson is an artist and curator based in Los Angeles whose videos and installations address a heady rush of images, technology, and bodies caught in the streams of circulation and representation that our era demands.

“If we used to think of a screen as something that showed a sequence of images strung together in time, now we have multiple images within multiple screens spread throughout space all at the same time. We have CCTV meshes deployed across cities. Virtual cameras in computer imaging. Fly-through mode in CAD software. Crowd-sourced swarms that gather around a single target. A wikipedia page with thousands of authors. A chicken chain restaurant that offers the same branded experience in the US as it does in Canada, India, Mexico, Oman, Panama, Philippines, Saudi Arabia, United Arab Emirates & Vietnam. Something less like collage, and more like sculpture or theater. Or music, with its tendency towards multiple voices: multiple subjects. The subject splits from 1 to 2, becoming aware of its inherent objecthood. The world enters a rendered universe now viewable from all sides. Modeled from all sides, towards an infinity of points of view. This creates a curvature of space. It bends and recedes, and therefore grows deep as the impersonal, collective subject engulfs it. Kind of hard to explain, but judging by the way your restaurants are composed, I think you know what I mean.”

part of Andrew Norman’s Wilson’s letter to Sally Smith, director of Buffalo Wild Wings restaurant chain

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.