Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafická dílna: linoryt a malý formát / ke stálé expozici v Bílkově vile – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafická dílna: linoryt a malý formát / ke stálé expozici v Bílkově vile Výtvarná dílna bude věnována tvorbě Františka Bílka a jeho ateliéru v Praze na Hradčanech. Zaměříme se na umělcovu grafickou tvorbu. Inspiraci pro vlastní tvorbu budou účastníci hledat v expozici Bílkovy vily, kde jsou také představeny jeho grafické práce (např. Vím, Život je boj). V rámci workshopu se budeme věnovat výtvarným prvkům grafického umění jako je linie, plocha, kontrast, kresba a grafické technice – tisku z výšky.   14. 6. 2018, 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde  

Detailní průzkum a umělecká výpověď I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Detailní průzkum a umělecká výpověď I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy Během výtvarného workshopu se budeme inspirovat autorčiným propojením umění a výzkumu. Pečlivě připravené botanické vzorky podrobíme jednoduchým pokusům a stejně jako autorka se zaměříme na průzkum skrytých fenoménů. Prozkoumáme léčivé účinky bylin a vytvoříme jejich kresebné studie. Zapojíme také barevné otisky rostlin, malbu samotnými rostlinami a kresbu tužkou. Věnovat se budeme i tvorbě a zdobení nádob určených na uložení botanických vzorků. V průběhu workshopu bude pro nejmenší návštěvníky připravena hra na poznávání, vyhledávání a přirovnávání rostlinných vzorků, důraz bude kladen na smyslové vnímání rostlin.   13. 6. 2018, 10:00–14:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde

Negativ – pozitiv – newprint! / workshop s Vlado Bohdanem / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin – GHMP

Negativ – pozitiv – newprint! / workshop s Vlado Bohdanem / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, se kromě originálních pozitivů často nachází i velké množství negativů. Jak vystavovat či publikovat fotografické obrazy, které se dochovaly jen na negativech? Jak postupovat při zhotovování tzv. newprintů, novodobých tisků z originálních negativů? Workshop se zaměří na různé aspekty této aktuální problematiky, a to v praktické rovině (ukázka výroby newprintů ve fotokomoře), tak v rovině teoretické (moderovaná diskuse). Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem. Následuje moderovaná diskuse v Domě fotografie: V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, […]

DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018 – UMPRUM

DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018 Na výstavě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018 se představí 107 závěrečných prací. Diplomky jsou na UMPRUM považovány za poslední velkou akci každého školního roku. Představují se na nich bakalářské a magisterské práce všech ateliérů současných diplomantů školy. Jsou vizitkou toho, co studentům škola dala, jak dokázali využít možnosti studia pro svůj vlastní růst. Vystavované práce jsou k vidění nejen v budově školy, ale i na řadě dalších míst v Praze. Filmy diplomantů Ateliéru filmové a televizní grafiky bude například možné v den vernisáže vidět na velkém plátně Kina Ponrepo. Ateliér sochařství přesunul práce absolventů magisterského studia do Kampusu Hybernská. Expozice posledních absolventů Ateliéru supermédií bude možné vidět v City Surfer Office nebo na zastávce přívozu na Rohanském Ostrově. Zaplněn bude rovněž dvůr taneční konzervatoře, která s UMPRUM přímo sousedí, vystavovat zde budou absolventi z ateliérů Produktového designu, Designu nábytku a interiéru a Fotografie. Po několika letech budou k vidění diplomové práce v prostorách Galerie UM. Výstavu Naskle, balíme! zde budou mít čtyři diplomanti z Ateliéru skla. Jednotícím prvkem jinak různorodých realizací zde bude využití poloprůsvitných balicích materiálů, které jsou běžně používané pro transport skla. Výstava spíše než experimenty představuje práce, které se […]

#DATAMAZE / Datové bludiště – DOX

#DATAMAZE / Datové bludiště My jsme internet! Náš svět se proměňuje. Jsme svědky revoluce, která za posledních třicet let mění naše uvažování, komunikaci, práci i volný čas. Internet se stal nástrojem a prostředkem přítomným v našem každodenním životě. Vytvořil svět, do kterého se noříme – ale zároveň před ním utíkáme. Tento proces je nezvratný a natrvalo pozměnil fungování naší společnosti. I z tohoto důvodu je důležité reflektovat naši situaci a pozici v něm: nejsme jenom svědky digitální proměny, ale všichni, ať už pasivně nebo aktivně, jsme její součástí. Vítejte v datovém světě! Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem. Umění se zde stává prostředníkem umožňujícím nahlížet a reflektovat naši situaci z netušené a nové perspektivy: Umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu vedou nás k uvědomění, jak na nás působí a jak proměňují náš život i okolní svět. Celý projekt definuje snaha o kritickou reflexi zpětného působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život. Definují jej klíčová témata, která jsou rozvíjena […]

Farma v jeskyni / Útočiště – DOX

Farma v jeskyni / Útočiště Kde hledat útočiště, když se není kam vrátit a svět o nás nestojí? Nová inscenace Farmy v jeskyni se zabývá krajními zkušenostmi lidí na útěku V rámci festivalu TANEC PRAHA představil Mezinárodní divadelní soubor Farma v jeskyni 4. 6. ve světové premiéře scénickou kompozici nazvanou Útočiště, balancující na pomezí fyzického divadla a koncertu. Představení, které proběhlo v novém multifunkčním sále DOX+, vychází z rozhovorů s komunitou mladých lidí, žijících v Londýně, kteří na útěku prožili hraniční životní situace. Reprízy představení proběhnou 5. a 6. června 2018 v 19 h. Inscenaci nastudoval rezidenční soubor Centra DOX Farma v jeskyni pod vedením režiséra Viliama Dočolomanského a vystupuje v něm sedm hudebních a tanečních performerů – Andrej Petrovič, Rin Kin, Minh-Hieu Nguyen, Hana Varadzinová, Marcel Bárta, Štěpán Janoušek a Vít Halška. Výkonným producentem představení je festival TANEC PRAHA, koproducenty Centrum DOX a Farma v jeskyni. Hrdinové představení pod tlakem strachu odcházejí do nejistoty. Na útěku se jejich cesty protnou a společně zažívají pocity úzkosti i odvahy, selhávání a soucitu. Snaží se najít útočiště ve světě, který o ně nestojí. Postupně si uvědomují, že návrat už není možný a nezbývá, než přijmout realitu jaká je. Paralelně s představením Útočiště […]

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Fotografická dokumentace II. / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Fotografická dokumentace Interaktivní workshopy budou reagovat na tvůrčí práci Josefa Sudka a na jeho vystavený soubor fotografií. První cyklus dílen bude uveden v expozici Domu fotografie a bude pokračovat procházkou v exteriéru města Prahy. Zaměříme se na pražskou architekturu a její rozmanitost, na příběhy kolem nás nebo na krajinné prvky. Ke zvoleným objektům a situacím budeme přistupovat jak z pohledu estetiky, tak po stránce fotografické dokumentace. Zaměříme se i na důležitou roli subjektivity a na různé úhly pohledu. Závěrečná dílna se bude zabývat předchůdcem fotoaparátu („camera obscura“) a zkoumáním zákonu zobrazování i experimentální tvorbou přenosného přístroje, kdy si každý účastník vyrobí jednoduché optické zařízení.   20. 6. 2018, 15:00–18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Lektorská prohlídka Ateliéru Františka Bílka – GHMP

Lektorská prohlídka Ateliéru Františka Bílka Cílem expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka. V expozici jsou zastoupeny významné práce ze začátku devadesátých let (první moderní plastika v českém kontextu Orba je naší viny trest; model sousoší Golgota – hora lebek), velká návrhová kresba k Ukřižovanému, základnímu programovému dílu české moderny. Dále vývojově přelomová socha Strom, jenž bleskem zasažen, po věky hořel, oceňovaná na mezinárodním fóru. Následují stěžejní díla vzniklá jako dílčí realizace velkých Bílkových projektů cyklu Život, Cesta a Stavba budoucího chrámu v nás z počátku 20. století (Slepci, Mojžíš, Úžas, Adam a Eva) a sochy a studie spojené s přípravou jeho funerálních i veřejných pomníků (Žal, Tíseň od těla, od světa a od nebe klenby, Krása mládí ve svém boji).     10. 6. 2018 od 14:00 vstupné na výstavu + lektorský příplatek 20 Kč (studenti, senioři 15 Kč) Bílkova vila Více informací zde  

Pražská muzejní noc – GHMP

Pražská muzejní noc V rámci Pražské muzejní noci můžete v GHMP zdarma navštívit tyto výstavy:   Santiago Calatrava / Art and Architecture (Dům U Kamenného zvonu) Josef Sudek / Topografie sutin (Dům fotografie) Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci + Zdena Kolečková / Podivná botanika a jiné příběhy + Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský / Antidote (Colloredo-Mansfeldský palác) Vladimír Škoda / Harmonices Mundi – Johannes Kepler + Kamenné poklady z pražských zahrad (Zámek Troja)   Další informace na www.prazskamuzejninoc.cz

Víkend otevřených zahrad – GHMP / Zámek Troja

Víkend otevřených zahrad Po celý víkend budou v oranžerii a zahradě zámku probíhat výtvarné dílny realizované edukačním oddělením Galerie hlavního města Prahy. Během nich budou po formální a obsahové stránce výtvarně reflektovány aktuální výstavy Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler > a Kamenné poklady z pražských zahrad > a prostředí zámku i zahrady. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet tvorbu z keramické hlíny a přírodnin, prostorovou tvorbu a land art, experimentální šperk a aranžování květin. Pro nevidomé, slabozraké i vidoucí návštěvníky budou připraveny i haptické aktivity.   9. 6. 2018 – 10. 6. 2018, 10:00–19:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii a zámecká zahrada vstupné: zdarma Více informací zde   PROGRAM: v sobotu 9. června v 11:00 a 15:00 komentované prohlídky výstavy Kamenné poklady z pražských zahrad > s kurátorkou Marií Foltýnovou v sobotu 9. června ve 12:00, 14:00 a 16:00 komentované prohlídky zahrady s hlavní zahradnicí Kateřinou Oseckou v neděli 10. června ve 12:00, 14:00 a 16:00 komentované prohlídky zahrady s hlavní zahradnicí Kateřinou Oseckou