Dvoudenní kurz autorského práva, finanční gramotnosti, prezentačních dovedností a soft skills – UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá v rámci celoživotního vzdělávání dvoudenní kurz autorského práva, finanční gramotnosti, prezentačních dovedností a soft skills pro umělce a designéry.

 

  • Termín pilotního kurzu: 25.-26. 11. 2017 (10-13 a 14-17 hodin),
  • Místo konání: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, učebna 215, 2. patro
  • Přednášející: Mgr. Iva Javorská LL.M., Ing. Petra Koudelková, PhD., Mgr. Hana Čejchanová
  • Uzávěrka pro přihlášení a zaplacení poplatku: 16. 11. 2017
  • Vyplněnou přihlášku včetně potvrzení o zaplacení kurzu zašlete paní Michaele Bížové: bizova@vsup.cz.
  • Cena pilotního kurzu: 2 000 Kč, úhrada převodem na účet č. 19-5599810247/0100, VS 513, ve formuláři bankovního převodu je také třeba uvést jméno účastníka (do poznámky).

 
Kurzy budou otevřeny při minimální obsazenosti 10 posluchačů. Maximální počet posluchačů je 20.

Program kurzu celoživotního vzdělávání na UMPRUM

  • Sobota 25. 11. 2017, 10.00 – 13.00 hodin

Soft Skills ve světě umění – Mgr. Hana Čejchanová

Pokud vás zajímá, jak ušetřit čas, kde a jak získat kontakty na ty správné lidi, jak pracovat v týmu, popřípadě jak tým vést nebo jak si vyjednat za svou práci odpovídající odměnu – přihlaste se do kurzu.

Cílem je seznámit účastníky se základy soft skills (time management, networking, vedení a řízení lidí, vyjednávání aj.).

Během přednášky a diskuse se účastníci dozví něco o tématech, o kterých již pravděpodobně někde slyšeli, ale neví, co si pod nimi konkrétně mají představit, jaké mají tyto oblasti přesahy do každodenního života, nebo jak tyto dovednosti rozvíjet. V kurzu najdeme odpovědi na tyto nejasnosti. Účastníci obdrží také tipy na to, jak zavést tyto pozitivní návyky do každodenní rutiny. A v neposlední řadě na ně čekají materiály, které nejpodstatnější informace shrnují.

Po skončení by měli mít účastníci konkrétní představu nejen o tom, že soft skills existují a mohou ovlivnit naší životní úspěšnost, ale také jak a kde je možné je nadále rozvíjet.

  • Sobota 25. 11. 2017, 14.00 – 17.00 hodin

Prezentační dovednosti – Mgr. Hana Čejchanová

Prakticky každý den jsme nuceni někde něco někomu prezentovat, často si ani neuvědomujeme, že prezentujeme svou myšlenku, nápad. Občas jsme ale až v nepřirozeném pozoru a nadcházející prezentace se vysloveně obáváme. Pokud se obáváte prezentovat své myšlenky, nápady, práci a chcete s tím něco udělat, začněte s tím hned.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy prezentačních dovedností, s jejich využitím, s jejich formami. Účastníci mají možnost se prostřednictvím kurzu zaměřit na jednotlivé části procesu prezentace – jak se připravit na vystoupení – definovat cíl, cílovou skupinu, silné a slabé stránky záměru, připravit si osnovu i argumenty pro obhajobu myšlenky. V rámci kurzu probereme témata jako příprava na veřejné vystoupení, verbální projev, neverbální komunikace, tréma, diskuze a další disciplíny související s oblastí prezentačních dovedností. Přednáška bude doplněná o praktické ukázky, výsledky výzkumů, příklady z praxe a diskuzí. Účastníci obdrží také tištěnou publikaci Prezentační dovednosti vydanou UMPRUM v Praze.

  • Neděle 26. 11. 2017, 10.00 – 13.00 hodin

Základy finanční gramotnosti pro umělce – Ing. Petra Koudelková, PhD.

Každodenní finanční starosti mohou významně negativně ovlivnit náš život. Pojďme se společně podívat na to, jak těmto starostem jednoduše předcházet.

Poté, co opustíte školu, vás čeká několik možností, jak si vydělat na život. V rámci kurzu se seznámíte s jednotlivými typy pracovního úvazku a naučíte se vypočítat mzdu. Se mzdou jsou spojené základní odvody typu zdravotní a sociální pojištění, které v budoucnu určují výši různých sociálních přídavků, mezi něž mimo jiné patří i nemocenská nebo mateřská.

Blíží se konec měsíce a vám chybí značná část financí k zaplacení účtů, nájemného aj? Pro tyto případy si představíme problematiku úvěrů a jiných typů půjček.

Dále se dozvíte, co to znamená být OSVČ a abyste toto téma lépe pochopili, představím vám základní ekonomicko-finanční pojmy. Také se tu dozvíte, zda máte vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Vše završíme nejdůležitějšími informacemi ohledně daní a vyplňování daňového přiznání.

  • Neděle 26. 11. 2017, 14.00 – 17.00 hodin

Autorské právo: Orientace v problematice jako předpoklad úspěšné tvůrčí kariéry – Mgr. Iva Javorská LL.M.

Dokud se autoři neorientují alespoň v základech autorského práva, jsou ve výrazné nevýhodě oproti institucím a korporacím, s nimiž jednají. Realisticky: v těchto vztazích nejde jen o umění, ale také o ohodnocení, o odměnu jako výraz uznání hodnoty díla či zdroj pro financování další tvorby a vlastních potřeb autora. Chceme odpovídající respekt a vyvážené vztahy. Pocit frustrace ze zneužití díla či jeho nedostatečného ohodnocení přirozeně ohrožuje tvůrčí potenciál.

Autorské právo je nástrojem, který vyvažuje sílu instituce či byznysu silou unikátního postavení autora.

Cílem kursu je předat účastníkům základy práv autorů, ochrany jejich děl a licenčních vztahů a vytvořit tak lepší předpoklady pro řízení jejich umělecké kariéry. Významnou součástí semináře je problematika užití děl jiných autorů, ochrana designu a značky. Kurs bude probíhat formou diskuse a výkladu problematiky na podkladě konkrétních případů či autorskoprávních sporů v ČR a v zahraničí.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.