Čvc 18

Na vernisáže na kole – Studio Prám / Pragovka

Na vernisáže na kole – Studio Prám / Pragovka

Studio Prám: Hjoyun Hyun / Colours and Papers: Flower with Arm

Hyojun Hyun (1983) je typickým představitelem výrazné skupiny umělců své generace. Skupiny, pro kterou je charakteristický životní styl nomádství po aktuálních uměleckých centrech, kdy studium v zahraničí následují přesuny do měst, ve kterých se kumuluje tvůrčí energie a z denní reality vytrhávající zahraniční rezidence. Hyojunova malířská tvorba je (ač necíleně) poměrně netypicky přímou součástí autorovy neustávající migrace za inspirací. Ve svých obrazech se zabývá zachycením už zastřených kousků minulosti, které nachází převážně v “brownfieldech”, tedy v částech měst, které už jsou samy o sobě dočasně pozapomenuty. Je až podivuhodné, že vizuální přitažlivost oprýskaných zdí, zrezlých vrat, posprejované omítky a strhaných plakátů, byla shodně neodolatelná i pro českou kultovní uměleckou osobnost – pro Vladimíra Boudníka. Boudník totiž svou inspiraci většinou nacházel v okolí fabriky ČKD Vysočany, tedy v přímé blízkosti Studia Prám, kam se Hyojun zřejmě naprosto intuitivně na měsíc přesunul tvořit.

Oproti možnému očekávání nejsou olejomalby Hyojuna Hyuna jednoduchou expresivně strukturální zprávou z neutěšených zákoutí měst. Naopak jsou citlivým záznamem s často šednoucí světelnou atmosférou a perfektně řemeslně zvládnutým malířským přístupem. Struktura zde není zjednodušeným a jediným obsahem, ale jakousi matricí, v jejichž prohlubních a na jejichž výčnělcích se zachytily zbytky kolem probíhajících lidských životů, které už jen odkazují k čemusi krásnému a užitečnému.

Sám časový vývoj Hyojunovy práce jako by zobrazoval mizející paměť – původně obvyklé hyperrealisticky pojaté prvky strhaných plakátů i reálií obklopujících zdi postupně mizí a obrazům z poslední doby čím dál víc dominuje abstraktní mázdra. Toto mizení však neznamená, že by autor zapomínal to důležité. Práce vytvořené pro výstavu v Galerii Prám mohou být důkazem, že se jeho vlastní paměť intuitivně vrací v čase, ke svému jádru. Nejenže se v jeho obrazech stále více zpřítomňuje určitá asijská “dokonavost”, tedy pro asijské umělce typické absolutní naplnění tvůrčí metody, ale dokonce intuitivně sahá po materiálech, které odkazují k asijské tradici. Velkorysé využití papier–mâché nemůže svými prosvítajícími liniemi nepřipomenout rýžový papír a porcelán nebo dokonce tradici budhistických rituálních masek.

V současném diskurzu o důležitosti geografického a kulturního původu artefaktů je tvorba Hyojuna Hyuna přínosnou malířskou zprávou o zpochybňované kosmopolitnosti a nedocenitelným záznamem vizuality mizející pod gentrifikačními procesy měst.

/Šárka Koudelová 7/2018/

 

  • vernisáž /opening: 24. 7. 2018 v 19:00 / 24. 7. 2018, 7 pm
  • výstava / exhibition: 25. 7. – 31. 7. 2018
  • kurátorka / curator: Šárka Koudelová
  • Studio Prám, Čerpadlová 536/4, Vysočany, Praha 9
  • Více o výstavě zde

 

Pragovka Gallery: Petra Hudcová, Hinda Weiss: Going places / kurátor: Piotr Sikora
Danica Pišteková: One size fits them all / kurátor: Ján Pernecký

Naložte kolo do metra (B- stanice Kolbenova), vlaku (Nádraží Libeň) nebo nastupte na cyklostezku kolem Rokytky a na konci trasy si s námi dejte kulturní nálož, kterou pro vás připravily dvě sousedící kulturní centra- Pragovka Art District a v ní sídlící Pragovka Gallery a nedaleký Prám.
Krom toho, že máme rádi kola a umění, nás pojí společná slabost pro periferie a industriál. O jedinečnou zkušenost našeho sousedství bychom se chtěli podělit.
Obě galerie budou přístupné a připravené na invazi kolařů od 18:00.

Pragovka Gallery uvede dvě nové výstavy: Kooperativní projekt Petry Hudcové a Hindy Weiss s názvem Going places, který pracuje s vnímáním dvou měst, v nichž se autorky pohybují, sdílením jejich vizuálních zážitků na dálku a jejich následným zpracováváním.
Druhým projektem, který uvede Pragovka Gallery, je výstava Danici Pištekové s názvem One size fits them all. Danica Pišteková pracuje s textiliemi a s představou světa, kde zapomenuté prostory našich oděvů budou jeho legitimní součástí, kde mezi vstupováním do a oblékáním se už nebude rozdíl. Jaké by to bylo, žít v měkkém prostoru.

Pojďte s námi zažít dosud ještě industriálního ducha starých Vysočan.

 

  • vernisáž /opening: 24. 7. 2018 v 19:00 / 24. 7. 2018, 7 pm
  • výstava / exhibition: Petra Hudcová, Hinda Weiss: Going places – 25. 7. – 17. 8. 2018 / Danica Pišteková: One size fits them all: 25. 7. – 11. 9. 2018
  • Pragovka, Kolbenova 923/34a, praha 9
  • Více o výstavě zde

____________________________________________________________________________

Hjoyun Hyun / Colours and Papers: Flower with Arm

Hyojun Hyun (1983) is a typical representative of significant group of artists of his generation. The group, which is characteristic for its nomadic lifestyle by cruising through the contemporary art centres, when studying abroad is followed by moving into the cities, where accumulates creative energy and from daily reality pulling foreign residency. Hyojun`s painting is (although unintentionally) quite atypically direct part of author’s unceasing migration for inspiration. In his paintings he deals with capturing of already obscured parts of the past, which are mainly found in “brownfield” areas, that is, in parts of cities that are temporarily forgotten by themselves. It is remarkable that the visual attraction by cracked walls, rusty gates, sprayed plasters and torn down posters, was equally irresistible for the Czech cult artist – Vladimír Boudník. Boudník mostly found his inspiration around factory ČKD Vysočany, that is, in a direct distance of PRÁM Studio, where Hyojun apparently totally intuitively moved in to work there for a month.

Contrary to the expectations, Hyojun Hyun`s oil paintings are not a simple expressive structural report from the dismal corners of the cities. Conversely, they are a sensitive record with often a grayish light atmosphere and a perfectly crafted painting approach. The structure is not a simplified and only content, but some kind of matrix, in whose depressions and protrusions there are remnants of ongoing human lifes, which just refer to something what used to be beautiful and useful.

The temporal development in Hyojun`s work seems to be displaying the fading memory by itself – originally the common hyperrealistically styled elements of torn off posters and realities surrounding walls gradually disappears and images from recent time are more and more dominated by abstract membrane. However, that disappearing does not mean that the author forgets the important part. The works created for the exhibition in PRÁM Gallery could be a proof, that his own memory is intuitively getting back in time, to its core. Not only that a certain Asian “finesse” is appearing in his paintings, the Asian artist’s typical absolute fulfilment of the creative approach, but even more he intuitively grabs the materials that refers to the Asian tradition. Generous use of papier–mâché can not, by its translucent lines, remind us of rice paper and porcelain or even the tradition of Buddhist ritual masks.
In a current discourse of the importance of the geographic and cultural origin of the artefacts, Hyojun Hyun`s work is a beneficial painting report of questioned cosmopolitanism and the invaluable record of visuality disappearing under urban gentrification processes.

/Šárka Koudelová 7/2018/

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.