Lubomír Typlt: 370° kruhu- DSC Gallery

Lubomír Typlt proslul zejména malbami syrových figur, často s potměšilým výrazem a vždy v sytých a kontrastních barvách, které utvářejí neopakovatelnou atmosféru. Není v nich místo pro dekoraci. V rámci nadcházející výstavy, která bude v DSC Gallery k vidění od 17. srpna do 19. září, Typlt představuje svou aktuální tvorbu a po deseti letech se také vrací k tvorbě objektů. Expozici nazval 370° kruhu podle jednoho ze svých textů pro hiphopovou skupinu WWW. 370° kruhu je totiž z rodu neskutečných stavů, jako je například kulatá krychle. „Odchýlení od normy předmětu mi zpětně umožňuje vnímat zvolený předmět v jeho zdánlivě obyčejném a prostém působení,” vysvětluje sám Typlt jeden z hlavních principů své tvorby.

Ústředním z vystavovaných objektů, je instalace kola s deštníky, která nese název „Convoy“ (2017). „Ten objekt nosím v hlavě asi dva roky. Na námět jsem přišel díky sérii obrazů dívek ve větru, kterým vítr rval deštníky z rukou.“ objasňuje Typlt a dodává, že motivem dívek s deštníky také odkazuje na obrazy z devatenáctého století. Samotné kolo, které postavil, se pak stalo předlohou pro další obrazy. „Nikdy jsem nemaloval zátiší. Namísto toho jsem si jako model postavil instalaci, která sama musela obstát jako umělecký artefakt. Až potom jsem udělal ten posun, že jsem objekt namaloval. Primárně se pořád považuiu za malíře. Pořád to kolo můžu zasadit do jiného prostředí, řešit vztahy mezi barvami, tak moje malby vznikají,“ popisuje způsob své tvorby. „Moje malování je od začátku takhle postavené. Už v devadesátých letech jsem nejdřív stavěl objekty, které fungují samy o sobě jako sochy, a ty jsem až potom maloval,“ dodává Typlt.

Dalším typickým prvkem výstavy je využití barev. Typltovy obrazy v divákovi zanechávají silný emotivní dojem. Samota či smutek dostávají podobu těch nejintenzivnějších odstínů barevné škály od fuchsiově růžové po námořnickou modř. „Barevnost RGB jsem začal používat již v roce 2006 v Berlíně. Základní barevnou škálu jsem tehdy doplnil ještě o žlutou, která mi v obrazech zastupovala světlo. Teprve postupem času jsem barevnou škálu ještě více zredukoval jen na komplementární barvy zelenou a červenou, které doplňuje ještě modrá,” říká.

Nápad samostatné výstavy v prostorách DSC Gallery se zrodil na začátku tohoto roku. „Pro mne bylo rozhodující přijít s výstavou, která nejen ukáže autora v pozměněném a posunutém světle, ale zároveň představí celou polohu jeho dlouhodobé práce, ve všech jejích stránkách. Chtěl jsem, aby na výstavě byl nejen zbrusu nový objekt, ale aby na ní zazněly všechny tři polohy jeho malby – jednak figurální, v níž došlo k očividné změně v rukopisu a barevného pojetí, a jednak objektové, která se rozvinula v obou svých polohách, konstruktivní i expresivní,” dodává kurátor výstavy Karel Srp.

„Lubomír Typlt je jedním z mála malířů, kteří jsou zvyklí pracovat s tématem, v cyklech a sériích. Jeho tvorbu v DSC Gallery dlouhodobě sledujeme a proto jsme hrdí, že ho nově můžeme jako galerie zastupovat,“ říká Petr Šec, majitel galerie.

Typlt absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol (VŠUP, Praha, J. Šalamoun; FaVU, Brno, J. Načeradský) také Kunstakademie v Düsseldorfu, jeho profesoří byli Marcus Lüpertz, Gerhard Merz a A. R. Penck. Je také spoluzakladatelem a autorem textů kapely WWW. Výstava 370° kruhu zachycuje jeho nejnovější tvorby.

 

 

Lubomír Typlt returns to work with objects, at DSC Gallery he combines bicycles with umbrellas.

17.8. – 19.9. 370° circle

Lubomír Typlt is most known for his paintings of crude figures, often with cheeky expressions in rich and contrasting colors creating a unique atmosphere. There is no place for decoration within. In the upcoming exhibition at DSC Gallery from the 17th of August till the 19th of September, Typlt presents his latest work and after ten years he returns to working with objects. He named the exhibition 370° circle according to one of his texts for the hip hop group WWW. The 370°circle is in fact a genus of an unrealistic state, such as a round cube. „The deviation of the subject’s norm allows me to revisit and perceive the chosen subject in its seemingly ordinary and simple form,“ Typlt himself explains one of the main principles of his work.

The centrepiece from the exhibited objects is the installation of bicycles with umbrellas, which is titled „Convoy“ (2017). „I’ve been carrying this object in my mind for about two years. I came accross this subject thanks to a series of paintings of girls where the wind was blowing away their umbrellas from their hands.“ explains Typlt and adds that this theme of girls with umbrellas also refers to nineteenth century paintings. The bicycle itself, which he put together, became the model for further paintings. „I’ve never painted still life. Instead, I have created an installation for a model, which in itself had to act as an art object. Only after, I decided to paint the object. I still consider myself to be a painter primarily. I can still place the bicycle into a different environment, dealing with the relationship between colors and that is how my paintings are made.“ Typlt describes his process. „My painting is based on this from the beginning. Even from the nineties I would first build the object, that would stand alone as sculptures and thereafter I would paint them,“ Typlt adds.

Another typical feature of the exhibition is the use of color. Typlt’s paintings leave a strong emotional impression on the viewer. Solitude or sorrow are represented in the most intense shades of the color spectrum from fuchsia pink to navy blue. „I began to use the RGB color model in 2006 in Berlin. I then added yellow to the basic color scale, which represented light in my paintings. Only later did I reduce the color scale even further to the complementary colors of green and red, which is also complemented by blue,“ he says.

The idea of a solo exhibition at DSC Gallery was agreed on earlier this year. „For me, it was crucial to come up with an exhibition that not only shows the artist in a new and shifted light, however at the same time in a way that also presents the entire aspect of his long-term work on all accounts. Not only did I want to include the latest object as part of the exhibition but I also wanted to present all three sides of the painting – on the one hand figurative, in which there became an obvious change in style and idea of color however, also as an object which flattened in both ways, constructively and expressively,“ adds curator Karel Srp.

„Lubomír Typlt is one of a few painters who are used to working with a theme, in a cycle and series. At DSC Gallery we have been following his work over a long period of time and we are proud to be able to newly represent him as a gallery,“ says gallery owner Petr Šec.

In addition to Czech art schools (Academy of Arts, Architecture and Design, Prague, J. Šalamoun, FaVU, Brno, J. Načeradský) Typlt also graduated from the Kunstakademie in Düsseldorf, his professors were Marcus Lüpertz, Gerhard Merz and A. R. Penck. He is also the co-founder and author of the texts for WWW band. The exhibition 370° circle showcases his latest work.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.