Nová díla ve sbírkách GHMP

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) představuje po dlouhé přestávce akvizice, které získala za posledních pět let. Zprvu jsme díky úsporám z běžného provozu uskutečnili nákup některých děl, která byla součástí dlouhodobé expozice Po sametu v domě U Zlatého prstenu. Tehdy se koncepce výstavy zakládala na řadě děl zapůjčených z majetků autorů s příslibem, že se stanou předmětem postupných nákupů. To se bohužel mnoho let nedařilo pro nedostatek financí. Když jsme v roce 2013 stabilizovali rozpočet natolik, že se nám podařilo realizovat alespoň několik důležitých nákupů z tohoto souboru, rozhodli jsme se takto postupovat i v následujících letech. Bylo by to však zdlouhavé a klopotné naplňování našich sbírek a záviselo by zcela na našem hospodářském výsledku.

Situace se radikálně změnila, když nám náš zřizovatel vyčlenil v roce 2014 přímé investiční prostředky na nákup děl, která by měla postupně „modelovat“ naši poněkud široce rozkročenou, ale velice nahodile utvářenou sbírku. Vznikala totiž nárazově už od 80. let 19. století s prvními snahami o zřízení metropolitní galerie, kdy spolu s občasnými nákupy bylo město obdarováváno samotnými umělci, kteří usilovali o založení městské galerie. Váhavý přístup ke vzniku instituce měl za následek další neorganické soustřeďování děl bez ohledu na skutečnou kvalitu a přínos. Později po ustanovení poradenského sboru, který měl pečovat o akvizice, byl průběh nakupování ovlivněn diktátem úřadujících členů sboru. Situace se nezměnila ani po zřízení GHMP v roce 1963, kdy se odborníkům uvnitř instituce dařilo jen zřídka prolomit příval tvorby oddaně oslavující režim a jeho „výdobytky“.

Teprve v 80. letech 20. století, kdy v GHMP proběhla řada významných hodnotících výstav, došlo k jistému obratu a díky těmto výjimečným projektům se podařilo získat z pozůstalostí a ateliérů celou řadu děl, která tvoří základ našeho dalšího usilování. Je třeba brát v úvahu, že se státní, regionální ani městské galerie v době neexistence zdrojů na nákupy během celých 90. let 20. století a počátku 21. století nemohly zúčastnit vznikajícího trhu s uměním, a tak je zcela minula vlna restitucí, která přinesla neuvěřitelné množství vynikajících děl zejména z meziválečné éry, jež pak putovala většinou do soukromých sbírek. Galerie, které stejně jako GHMP mají jen málo příkladů z tohoto důležitého období, tak musely rezignovat na snahu scelit tyto své kolekce a vytyčit si nové cíle v akvizičním programu. V našem případě tak bylo logické zabývat se především druhou polovinou 20. století a navazujícím začátkem století 21. I když se zejména nabídka z 60. let 20. století také velice úží, ještě zbývá šance důstojně reprezentovat toto klíčové období především díky velkorysosti samotných příslušníků této generace.

Náš výstavní program se z velké části soustřeďuje na neokonstruktivismus, geometrii a minimalismus a na rozmanité trendy, které je dál rozvíjejí. Tam je dnes zásadní zdroj našich zisků, které spolu s konceptuálními a postkonceptuálními díly představují další pilíře sbírky, kterou bychom v budoucnu mohli prezentovat jako stálou expozici. Dalším významným zdrojem nových děl jsou výstavy cyklu Start up, který už mnoho let mapuje začínající umělce na české scéně. Nejsme však zcela odkázáni jen na vlastní zdroje financí a díky velké vstřícnosti samotných umělců jimi býváme často obdarováni některým z vystavovaných děl. Objevují se i první vlaštovky korporátní podpory, které si zaslouží rovněž velkou pozornost a úctu, jelikož v našem prostředí zůstávají tito donátoři stále ojedinělými příklady sociální odpovědnosti.

Jedním z našich posledních dárců byl také sochař, básník a spisovatel Jan Koblasa (5. října 1932 – 3. října 2017), kterému bych ráda dedikovala tuto výstavu.

Magdalena Juříková
Ředitelka GHMP

 

  • 8. 12. 2017 – 29. 4. 2018
  • Galerie hlavního města Prahy
  • Městská knihovna, 2. patro, Mariánské nám. 1, Praha 1
  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin
  • Kurátoři výstavy: Magdalena Juříková a kurátorský tým GHMP

 

K výstavě vychází online katalog zdarma: nova-dila.ghmp.cz
Kurátoři výstavy: Magdalena Juříková a kurátorský tým
Grafické řešení: Marek Jodas
Grafické řešení online katalogu: Tom Garcy, U+Design
Architektonické řešení: Pavel Kolíbal
Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Výstava se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hlavního města Prahy, a Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

Mediální partneři:
ArtMap, Český rozhlas, Art+Antiques, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Art for Good, Flash Art, XANTYPA, Radio 1, EXPRESFM
Místo konání: Městská knihovna, 2. patro
Termín konání: 8. 12. 2017 – 29. 4. 2018
Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00
Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

Komentované prohlídky
čt 15. 2. 2018, 18:00 komentovaná prohlídka s umělci a kurátory
čt 12. 4. 2018, 18:00 komentovaná prohlídka s umělci a kurátory

Sobotní výtvarné workshopy

so 27. 1. 2018, 13:00–18:00 Výtvarný jazyk v prostoru, Městská knihovna – 2. patro
so 3. 3. 2018, 13:00–18:00 Struktury paměti, Městská knihovna – 2. patro
so 7. 4. 2018, 13:00–18:00 Syntéza světů, Městská knihovna – 2. patro

Vzhledem k pestré přehlídce mnoha stylů a přístupů jednotlivých autorů si v rámci výtvarných workshopů postupně vyzkoušíme nejrůznější techniky a metody z více oblastí od klasické kresby, malby a fotografie přes nová média až k prostorové, konceptuální a intermediální tvorbě. Zabývat se budeme tématy jako paměť, identita, společnost, komunikace, mytologie místa a krajiny. Jednotlivá díla sbírky, nabízející široké spektrum výrazových forem od obrazů, objektů, instalací a videokoláží, poskytnou inspiraci pro další výtvarnou reflexi. Budeme se zabývat fenoménem prostoru. Díla Ivana Kafky a Huga Demartini se stanou příkladem citlivé výtvarné intervence na zvoleném místě. Fragmenty paměti zaznamenané formou počítačových koláží, souborů fotografií a videoinstalací budou aktivovat návštěvníky k prozkoumání vlastních vzpomínek a prožitků. Svou osobní výpověď pak zachytí pomocí koláží, kombinovaných s výrazovými prostředky linie, barvy a písma. Díla Jakuba Nepraše a Adama Vačkáře otevřou tvůrčí pole, na kterém se prolnou technické projevy civilizace s organickými prvky přírody. Kombinací přírodnin a umělého materiálu vzniknou drobné objekty a plošná díla. Soubory výtvarných etud se budou vztahovat k dílům Květy Pacovské, Zdeňka Sýkory, Milana Grygara a dalších autorů prezentovaných tímto výstavním projektem.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
pá 19. 1. 2018, 15:00–18:00 Abstrakce a kompozice I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 21. 1. 2018, 15:00–18:00 Abstrakce a kompozice II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
pá 16. 2. 2018, 15:00–18:00 Experimentální diptych I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 18. 2. 2018, 15:00–18:00 Experimentální diptych II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Interaktivní dílny budou zaměřeny na výtvarnou práci reflektující široké spektrum autorských přístupů i výtvarných technik, kterými byla vystavená díla vytvořena. Během tvorby se zaměříme na celkové působení kompozice a porovnáme možnosti abstrakce a konkrétního vyjádření. Významnými aspekty naší tvorby se stane barva, tvar a linie. Uchopíme také téma diptychu jako díla fungujícího ve dvou rovnocenně významných částech tvořících vizuální celek. Tvořit budeme prostřednictvím malby, kresby a výtvarných experimentů s kombinovanou technikou.
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná.

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20Kč
Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.