Sráč Sam Rozdíl v otázce – GHMP

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na kritice umělých společenských rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované projekty. 

Na výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci se kurátorka Denisa Bytelová rozhodla vystavit pouze vizuální výstupy tvorby Sráče Sama. Volnou osnovu výstavy tvoří text autorčiny knihy Strach mého muže, kterou letos na podzim vydalo nakladatelské Studio Rubato. Některé z vystavených obrazů, kreseb, keramických objektů, videí, textilních prací a značného množství šablon odkazují k příběhům z této knihy. Rozmístění jednotlivých artefaktů v autorských architektonických kulisách je náhodné a vytváří tak nové významy a souvislosti.

Koncepce výstavy sleduje především estetickou rovinu prací, která vychází z autorčina soustředěného kresebného myšlení a je určena kritickým přístupem ke světu. Vedle sebe jsou zde postaveny dvourozměrné železné a dřevěné objekty, rozvíjející práci se šablonou, a keramické plastiky. Šablony používá jako matrice, které otiskuje z paměti. Asociativní prvky takto prostupují celou výstavu: objevují se v jemných hliníkových malbách, nebo fungují jako samostatné objekty.

Dalším z motivů, který je na výstavě zastoupen, je tělo jako „biopolitická jednotka určená prací“. Sam různými způsoby tematizuje práci švadlen, například ve starším videu Šičky (2008), v knize Strach mého muže (2017) nebo v obraze z roku 2017, představujícím přepis konstrukčního myšlení švadlen, které pro „samozřejmost“ bývá společností přehlíženo.

Na počátku své tvorby, koncem osmdesátých let, formulovala Sam uměleckou koncepci s pracovním názvem Vize pro novou kulturu a její místo, jejímž cílem je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj sociální kultury bez „umělých rámců“. Ty jsou v jejím podání analogií struktury hierarchických a mocenských vazeb,
které jako společnost sami nastavujeme a které ve výsledku mohou vytvářet nesmyslné překážky. Vizi postupně naplňuje modelovými činnostmi představujícími cesty, jimiž se lze nadbytečným mocenským vztahům vyhnout. Volná tvorba Sráče Sama je nedílnou součástí Vize, proto instalace výstavy tvoří obrazovou paralelu tohoto konceptu.
Sráč Sam (1969) je vizuální umělkyně, která žije a pracuje v České Bříze. Ve své práci se věnuje přehodnocování jazykových, vizuálních a sociálních vzorců, které vycházejí z mocenských podnětů a z jejichž součtu se následně vytváří pojem kultura. Založila galerii sam83, rezidenční centrum heARTbreaker, vydává nezávislý časopis PIŽMO a knižně vydala texty Vanda (2011), Kuniba má rád věci třikrát (2011) a Strach mého muže (2017). Nastavením vlastní socio-ekonomické odpovědnosti patří k umělcům, kteří předjímali současný etický obrat v umění.

Inspirací pro vlastní tvůrčí reakce se nám stane výtvarná transformace standardizovaných porcelánových setů, které autorka přivádí z vizuálního pohledu až na hranici surrealismu. Návštěvníci budou pomocí symbolů, zjednodušených obrazů a jejich duplikací vytvářet sériové dekory na připravené servírovací komponenty. Prozkoumáme také možnosti a limity paměti. Bez opory ve vnějším vjemu zachytíme běžné předměty a pomocí šablon z nich vytvoříme obrazové kompozice. Věnovat se budeme také tématu automatické kresby, která je velmi přitažlivá jak pro svůj charakter omezené kontrolovatelnosti, tak z hlediska procesu tvorby. Tyto přístupy dále doplní série výtvarných etud, reagujících na vystavená díla.

 

 • Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:
  – pá 3. 11. 2017 15.00–18.00 Pigmenty, vzory a vize I,
  Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
  – ne 5. 11. 2017 15.00–18.00 Pigmenty, vzory a vize II,
  Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
 • Rezervace nutná
 • Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové – 5 Kč / nad 10 let – 20 Kč
 • Kontakty: Lucie Haškovcová – T 606 612 987, 608 216 418 E lucie.haskovcova@ghmp.cz
 • Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro, Karlova 189 / 2, Praha 1

 

Interaktivní dílny budou reflektovat tvůrčí postupy umělkyně a její vztah k vizuální estetice. Zaměříme se na kresbu pomocí suchého pastelu a na experimenty s práškovými pigmenty. Barevný pigment budou účastníci nanášet pomocí síta přes různorodé vzory. Dále budou tisknout zjednodušené tvary postav, scén a předmětů
s použitím vlastních šablon. Během výtvarné práce se budeme soustředit na obrazotvornost, práci s pamětí, řešení vlastních vizí a představ, dále na vztahy mezi tvary a kompozicí nebo na formy stylizace. Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé skupiny.

 

 • 27. 10. 2017 – 25. 2. 2018
 • Více informací zde
 • Facebook
 • Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189 / 2, Praha 1

 

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií
v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu,  v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci,
v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

 

Doprovodný Program:

 • Komentované prohlídky s umělkyní i kurátorkou:
  – čt 23. 11. 2017 v 18.00
  – čt 11. 1. 2018 v 17.00
  – čt 22. 2. 2018 v 18.00
 • Výlet do rezidenčního centra sam83 v České Bříze:
  – ne 17. 12. 2017, 10.00 – 18.00
  – pá 26. 1. 2018, 10.00 – 18.00

Součástí doprovodného programu je možnost osobní návštěvy ateliéru umělce, která je spojena s prohlídkou budovy zahrnuté v publikaci Architektura mimo centra a zároveň galerie sam83. Galerie sam83, Česká Bříza 83, 330 11 Třemošná

 • Debata: Aspekty sociálně angažovaných projektů a institucionální kritika:
  – čt 11. 1. 2018, cca 17.45
  (po skončení komentované prohlídky),
  bývalá kočárovna v Colloredo-Mansfeldském paláci
  – so 25. 11. 2017, 13.00–18.00 Stopy v paměti,
  Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
  – so 3. 1. 2018 13.00–18.00 Automatická kresba,

 

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů se budeme inspirovat osobností umělkyně a vizuálními výstupy, které provázejí, doplňují a podávají zprávu
o autorčině dlouhodobém tvůrčím projektu. Sondy do jednotlivých námětů a postupů pomohou návštěvníkům blíže pochopit myšlenkový koncept umělkyně.

________________________________________________________________________________

City Gallery Prague presents the work of a Czech artist who goes by the provocative pseudonym Sráč Sam (“Chickenshit Sam”). Her work, which is based on a criticism of social frameworks, takes on various forms, including architectural realizations, object art, textiles, painting, film, and socially engaged projects.

For the exhibition at the Colloredo-Mansfeld Palace, curator Denisa Bytelová has decided to present only Sráč Sam’s visual work. The exhibition is loosely organized around the artist’s book My Husband’s Fear, published this fall with the Studio Rubato publishing house. Some of the exhibited paintings, drawings, ceramic objects, videos, textile works, and templates make references to the stories contained in this book. The various artifacts are randomly arranged within the artist’s own installation design, thus creating new meanings and interrelationships.

The exhibition concept is focused primarily on the works’ aesthetic level, which grows out of Sráč Sam’s concentrated
approach to drawing and which is defined by a critical approach to the world. Ceramic sculptures are exhibited alongside twodimensional iron and wooden objects that explore the use of templates. Sráč Sam uses these templates like a matrix to create imprints of memory. Such associative elements are found throughout the exhibition, for instance in the artist’s subtle aluminum paintings or as standalone objects.

Another motif represented at the exhibition is the body as a “bio-political unit intended for work.” Sam explores the work of seamstresses in various different ways, for instance in her older video Seamstresses (2008), in My Husband’s Fear (2017), and in a 2017 painting representing a transcription of the constructional thinking of seamstresses that is usually taken for granted and thus overlooked.

At start of her career in the late 1980s, Sam formulated her artistic vision under the working title of A Vision for New Culture and Its Place, with the goal of laying the groundwork for the development of a social culture without “artificial frameworks,” which she sees as analogous to the hierarchical power relations that we set for ourselves as a society but that end up creating ridiculous obstacles. She has been slowly amending her Vision through model activities that represent the various ways by which we can avoid unnecessary power relations.

Sráč Sam’s art is an integral part of this Vision, and the exhibition thus represents a visual parallel to this artistic concept.

Sráč Sam (1969) is a visual artist who lives and works in Česká Bříza. By adopting a sense of socio-economic responsibility, she was among those artists who consciously anticipated the ethical shift in art. Her work involves the reassessment of the linguistic, visual, and social models that grow out of power relations and that are subsequently combined to form the concept of culture. She founded the sam83 gallery and the heARTbreaker residential
center, she publishes the independent magazine Pižmo, and she is the author the books Vanda (2011), Kuniba Likes Things in Threes, 2011), and My Husband’s Fear (2017). By adopting a sense of socio-economic responsibility, she was among those artists who consciously anticipated the ethical shift in art.

 

 • Art workshops for adults and seniors:
  – Fri. 3. Nov. 2017 3–6pm Pigments, Models, and Visions I,
  Educational Center, Colloredo-Mansfeld Palace
  – Sun. 5 Nov. 2017 3–6pm Pigments, Models, and Visions II,
  Educational Center, Colloredo-Mansfeld Palace
 • Reservation required
 • Price: children age 10 and under, art school students, teachers: CZK 5 / children above 10: CZK 20
 • Contacts: Lucie Haškovcová – T 606 612 987, 608 216 418 E lucie.haskovcova@ghmp.cz
 • City Gallery Prague Colloredo-Mansfeld Palace, 3rd floor Karlova 189 / 2, Prague 1

 

The interactive workshops will reflect Sráč Sam’s artistic approaches and her relationship to visual aesthetics. We will focus on drawing using dry pastel and we will experiment with powdered pigments. Participants will use a sieve to apply the colored pigments in various patterns. They will also print simple shapes of people, scenes, and objects using their own templates. While making art, we will focus on the imagination, working with memory, addressing our own visions and ideas, and on the relationships between shapes and compositions or forms of stylization.

Interactive guided tours for all types of schools and other age and interest groups, with the option of responding to the exhibition by making your own art. We can adapt the events in terms of time, subject matter, and level of difficulty, depending on the school’s needs.

 

 

In addition to the above-described events, we will also organize educational activities for other target groups such as socially disadvantaged visitors or parents with children on parental leave.

 

City Gallery Prague is one of the Czech Republic’s leading galleries, with a focus on modern and contemporary art. The gallery is responsible for the City of Prague’s art collections, including acquisition, preservation, and research activities. Currently, City Gallery Prague organizes exhibits at seven locations: the Stone Bell House, the 2nd floor of the Municipal Library, the Colloredo-Mansfeld Palace, the House of Photography, Villa Bílek, Troja Palace, and the František Bílek House in Chýnov.

 

Accompanying Program:

 • – Sat 25 Nov. 2017, 1–6pm Traces in Memory,
  Education Center, Colloredo-Mansfeld Palace
  – Sat 3 Jan. 2018 1–6pm Automatic Drawing,
  Education Center, Colloredo-Mansfeld Palace

 

During the interactive tours and art workshops, we will let ourselves be inspired by the artist and the visual creations that offer us insight into her long-term art project. By exploring various themes and approaches, visitors will be given a closer understanding of her way of thinking. When creating our own works, we will find inspiration in the artist’s transformation of standardized porcelain sets, which she paints and decorates to bring to the very brink of surrealism. Visitors will use symbols and simple images to decorate various serving set components. We will also explore the possibilities and limits of memory. Without working with any outside influences, we will use templates to turn ordinary objects into visual compositions. We will also look at the subject of automatic drawing, whose limited controllability and particular approach to creating art make it a very attractive technique. These approaches will be supplemented by a series of artistic exercises inspired by the exhibited works.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.