Čvn 23

Svítání Zdeňka Sklenáře – Grafické dílo 1934-1985 / Galerie moderního umění v Hradci Králové

Grafická tvorba Zdeňka Sklenáře (1910-1986) se rozvíjela souběžně s jeho dílem malířským. V počátečním období tvorby nachází náměty pro svá díla ve svém vnitřním světě fantazie a básnických obrazů, bohatou inspiraci mu přináší také francouzská poesie (G. Apollinaire, Ch. Baudelaire) a commedia dell´arte (film Děti ráje).
Pro další malířskou, grafickou a ilustrační tvorbu Zdeňka Sklenáře má stěžejní význam jeho tříměsíční pobyt v Číně v roce 1955 v souvislosti s výstavou československé kultury v Pekingu. Věnoval se zde studiu čínské kultury, především malířství. Zajímal se také o čínské znakové písmo, o jeho výtvarné a dekorativní působení. Čínská inspirace provází také celou další Sklenářovu tvorbu, v námětech svých děl postupně opouští čínské prostředí a do bohaté osnovy linií vplétá krajiny, zátiší a několikrát se vrací také k portrétu Giuseppe Arcimbolda.

Zdeněk Sklenář vytvořil celkem 110 grafických listů, výstava představuje v charakteristických ukázkách výběr ze všech období umělcovy tvorby a poskytuje velmi dobrý přehled o jeho grafické tvorbě.

„Zdeněk Sklenář dokázal svou čínskou zkušenost ve svém díle tvůrčím a geniálním způsobem zpracovat a zhodnotit. Právě převážně v jeho čínských ilustracích nalezneme mnoho čínských formálních prvků, tvarů, symbolů, motivů a stylizací, ale styl a technika zpracování těchto forem jsou typicky Sklenářovy, nikoli čínské. V grafickém zpracování vidím právě evropskou, západní tradici, jak ji znám. Důležité však je, že Zdeněk Sklenář jako moderní umělec vytváří geniálním propojením prvků obou tradic velice moderní umělecké dílo.”
Prof. Fan Dian, ředitel Národní galerie Číny, Peking, 2009.

 

The print work of Zdeněk Sklenář (1910–1986) developed in parallel with his painting. In his early period, he found inspiration for his works from the inner world of his imagination and poetic images, as well as from French poetry (Apollinaire, Baudelaire) and commedia dell’arte (the film Children of Paradise) which were of great inspiration to him.

Of paramount importance for Zdeněk Sklenář’s further painting, printmaking and illustration work was his three-month stay in China in 1955 in connection with the exhibition of Czechoslovak culture in Beijing. There, he devoted himself to the study of Chinese culture, especially painting. He was also interested in Chinese characters and their visual and decorative impact. Chinese inspiration continued to accompany Sklenář through his entire career; gradually abandoning Chinese settings in the motifs of his works, he wove landscapes and still-lifes in the bountiful warp of his lines; on several occasions he also revisited the portrait of Giuseppe Arcimboldo.
Zdeněk Sklenář made 110 prints in total; the exhibition features a selection of characteristic works from all the artist’s creative periods, providing a very good overview of his print work.

“Zdeněk Sklenář succeeded in handling and enhancing his Chinese experience in his work in a creative and brilliant way. It is mainly in his Chinese illustrations that we find many Chinese formal elements, shapes, forms, symbols, motifs and stylizations, but the style and technique of handling these forms are typical of Sklenář, not Chinese. In the printmaking process I can recognize the European, Western tradition as it is known to me. It is most important, however, that Zdeněk Sklenář as a modern artist created a very modern body of work by interconnecting the elements of both traditions in a brilliant manner.”

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.